Kompleksowa gospodarka odpadami

Do gromadzenie odpadów nasi klienci otrzymują bezpłatnie odpowiednio oznakowane pojemniki pozwalające na bezpieczne ich gromadzenie zgodnie z wymogami prawa.
Dla naszych klientów sporządzamy wymaganą przepisami prawa dokumentację:

  • wnioski o wydanie pozwoleń
  • karty ewidencji odpadu
  • karty przekazania odpadu
  • sprawozdania roczne

Odpady niebezpieczne:

 

Kod odpadu

Nazwa Odpadu

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

12 01 06*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce ( z wyłączeniem emulsji i roztworów )

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców ( z wyłączeniem emulsji i roztworów )

12 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 18*

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje ( np. Szlamy z szlifowania , gładzenia i pokrywania )

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe , przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcowoorganicznych

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekłądniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła ulegające biodegradacji

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne )

15 02 02*

Sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach ) tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB )

16 01 07*

Filtry olejowe

16 01 13*

Płyny hamulcowe

16 01 14*

Płyny zapobiegające

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11 , 16 01 13 i 16 01 14

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 05*

Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*

Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 03 01*

Asfalt zawierający smołę

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki


Odpady inne niż niebezpieczne :

 

Kod odpadu

Nazwa odpadu

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 99

Inne nie wymienione odpady

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione 08 03 14

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 03 01

Wodne ciecze myjące

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

16 01 03

Zużyte opony

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 20

Szkło

16 01 22

Inne niewymienione elementy

16 06 04

Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03 )

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto , srebro , ren , rod , pallad , iryd lub platynę ( z wyłączeniem 16 08 07 )

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalicznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym ( z wyłączeniem 16 08 07 )

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 01

Miedź , brąz , mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

19 10 01

Odpady żelaza i stali

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

19 12 03

Metale nieżelazne

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23 i 20 01 35

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia , w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

Copyright © 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie zdjęć, projektów, tekstów lub innych treści opublikowanych w niniejszym serwisie
bez pisemnej zgody AMB jest zabronione.

Copyright © 2012 AMB. All rights reserved. Created by: Grupa Pasjonaci.